Loan, H. T. K. (2021). Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), Trang 142 – Trang 146. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.166