Vũ, H. C., & Sơn, P. N. . (2021). Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), Trang 147 – Trang 150. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.167