Tuyên, V. H. ., & Anh, Đỗ V. . (2021). Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), Trang 156 – Trang 161. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.169