Phấn, T. V. . (2022). Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), Trang 135 – Trang 138. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.241