Lăng, V. H. . (2022). Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), Trang 151 – Trang 155. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.244