Miền, T. V. ., Hằng, Đặng T. T. ., Nhung, N. T. H. ., & Đạt, N. T. (2021). Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (3), Trang 14 – Trang 19. Truy vấn từ http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/64