Thắng, N. N. . (2021). Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong nền đất yếu được gia cố bằng trụ đất xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật dưới công trình đắp cao ở Tiền Giang. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (3), Trang 41 – Trang 46. Truy vấn từ http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/68