Thế, N. H. (2021). Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (3), Trang 52 – Trang 55. Truy vấn từ http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72