MIỀN, T. V. .; PHƯỚC, N. H. .; THÁI, N. T. .; DŨNG, N. T. Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 04, p. Trang 21 – Trang 25, 2021. DOI: 10.54772/jomc.04.2021.149. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/149. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.