TRÌNH, N. Đăng .; THẮNG, P. Đức .; TRÂM, P. Q. . Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 04, p. Trang 113 – Trang 117, 2021. DOI: 10.54772/jomc.04.2021.162. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/162. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.