LOAN, H. T. K. Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 04, p. Trang 142 – Trang 146, 2021. DOI: 10.54772/jomc.04.2021.166. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/166. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.