VŨ, H. C.; SƠN, P. N. . Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 04, p. Trang 147 – Trang 150, 2021. DOI: 10.54772/jomc.04.2021.167. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/167. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.