TUYÊN, V. H. .; ANH, Đỗ V. . Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 04, p. Trang 156 – Trang 161, 2021. DOI: 10.54772/jomc.04.2021.169. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/169. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.