PHẤN, T. V. . Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 05, p. Trang 135 – Trang 138, 2022. DOI: 10.54772/jomc.05.2021.241. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/241. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.