LĂNG, V. H. . Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 05, p. Trang 151 – Trang 155, 2022. DOI: 10.54772/jomc.05.2021.244. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/244. Acesso em: 6 tháng 10. 2022.