THẾ, N. H. Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], n. 3, p. Trang 52 – Trang 55, 2021. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72. Acesso em: 6 tháng 10. 2022.