Miền, Trần Văn, Nguyễn Hoàng Phước, Nguyễn Thành Thái, và Nguyễn Tiến Dũng. 2021. “Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp Bê tông đến Khả năng in 3D”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 21 - Trang 25. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.149.