Nhẫn, Mai Bá, và Lê Trung Phong. 2021. “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ Khó khăn vướng mắc Trong công tác quản Lý Chi Phí đầu Tư xây dựng”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 98 - Trang 106. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.160.