Trình, Nguyễn Đăng, Phạm Đức Thắng, và Phan Quỳnh Trâm. 2021. “Các nhân tố ảnh hưởng đến Chi Phí xây dựng Nhà xưởng Trong Giai đoạn đấu thầu”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 113 - Trang 117. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.162.