Loan, Huỳnh Thị Kim. 2021. “Các giải pháp áp dụng Trong công trình công nghiệp Xanh tại Nam Bộ”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 142 - Trang 146. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.166.