Vũ, Hoàng Công, và Phan Ngọc Sơn. 2021. “Phân tích hiệu Quả của móng Bè – cọc”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 147 - Trang 150. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.167.