Tuyên, Vũ Hữu, và Đỗ Việt Anh. 2021. “Khai thác yếu tố hình học không Gian Trong kiến Trúc công trình”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04 (Tháng Mười-Một):Trang 156 - Trang 161. https://doi.org/10.54772/jomc.04.2021.169.