Phấn, Tạ Văn. 2022. “Hiệu Quả Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 (05):Trang 135 - Trang 138. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.241.