Miền, T. V. ., Phước, N. H. ., Thái, N. T. . và Dũng, N. T. (2021) “Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D”, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), tr Trang 21 – Trang 25. doi: 10.54772/jomc.04.2021.149.