Trình, N. Đăng ., Thắng, P. Đức . và Trâm, P. Q. . (2021) “Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), tr Trang 113 – Trang 117. doi: 10.54772/jomc.04.2021.162.