Loan, H. T. K. (2021) “Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), tr Trang 142 – Trang 146. doi: 10.54772/jomc.04.2021.166.