Vũ, H. C. và Sơn, P. N. . (2021) “Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), tr Trang 147 – Trang 150. doi: 10.54772/jomc.04.2021.167.