Tuyên, V. H. . và Anh, Đỗ V. . (2021) “Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình”, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, (04), tr Trang 156 – Trang 161. doi: 10.54772/jomc.04.2021.169.