Quân, L. H. ., Ngọc, T. B., Uy, P. V. . và Hồng, T. T. (2021) “Nghiên cứu dập tắt dao động của vật nâng và móc treo trong mô hình xe con cần trục ở dạng con lắc hai bậc tự do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào ”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(6), tr Trang 127 – Trang 143. doi: 10.54772/jomc.6.2021.200.