Phấn, T. V. . (2022) “Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động”, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), tr Trang 135 – Trang 138. doi: 10.54772/jomc.05.2021.241.