Lăng, V. H. . (2022) “Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), tr Trang 151 – Trang 155. doi: 10.54772/jomc.05.2021.244.