Đan, N. T. T. . (2022) “Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), tr Trang 179 – Trang 183. doi: 10.54772/jomc.05.2021.249.