Thế, N. H. (2021) “Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, (3), tr Trang 52 – Trang 55. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72 (Truy cập: 6 Tháng Mười 2022).