[1]
T. V. . Miền, N. H. . Phước, N. T. . Thái, và N. T. Dũng, “Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 21 – Trang 25, tháng 11 2021.