[1]
M. B. Nhẫn và L. T. . Phong, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 98 – Trang 106, tháng 11 2021.