[1]
N. Đăng . Trình, P. Đức . Thắng, và P. Q. . Trâm, “Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 113 – Trang 117, tháng 11 2021.