[1]
H. T. K. Loan, “Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 142 – Trang 146, tháng 11 2021.