[1]
H. C. Vũ và P. N. . Sơn, “Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 147 – Trang 150, tháng 11 2021.