[1]
V. H. . Tuyên và Đỗ V. . Anh, “Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình”, JOMC, số p.h 04, tr Trang 156 – Trang 161, tháng 11 2021.