[1]
L. H. . Quân, T. B. Ngọc, P. V. . Uy, và T. T. Hồng, “Nghiên cứu dập tắt dao động của vật nâng và móc treo trong mô hình xe con cần trục ở dạng con lắc hai bậc tự do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào ”, JOMC, vol 11, số p.h 6, tr Trang 127 – Trang 143, tháng 12 2021.