[1]
L. V. Hùng, L. T. . Thành, và N. V. Tuấn, “Nghiên cứu sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay thay thế một phần cốt liệu nhỏ cho chế tạo bê tông nhẹ chịu lực”, JOMC, vol 11, số p.h 6, tr Trang 21 –Trang 27, tháng 12 2021.