[1]
N. T. T. Linh, L. T. . Song, và L. C. . Chiến, “Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng”, JOMC, vol 11, số p.h 6, tr Trang 112 – Trang 119, tháng 12 2021.