[1]
V. B. . Huy, Đoàn V. . Đẹt, và C. V. . Học, “Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy”, JOMC, vol 11, số p.h 05, tr Trang 86 – Trang 91, tháng 2 2022.