[1]
V. H. . Lăng, “Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng”, JOMC, vol 11, số p.h 05, tr Trang 151 – Trang 155, tháng 2 2022.