[1]
N. H. Thế, “Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng”, JOMC, số p.h 3, tr Trang 52 – Trang 55, tháng 6 2021.