[1]
N. N. . Thuỷ, V. Đình Lợi, và T. M. Hoàng, “Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu xuyên của đạn vào bê tông”, JOMC, số p.h 3, tr Trang 62 – Trang 66, tháng 6 2021.