Miền, T. V. ., N. H. . Phước, N. T. . Thái, và N. T. Dũng. “Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp Bê tông đến Khả năng in 3D”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2021, tr Trang 21 -25, doi:10.54772/jomc.04.2021.149.