Trình, N. Đăng ., P. Đức . Thắng, và P. Q. . Trâm. “Các nhân tố ảnh hưởng đến Chi Phí xây dựng Nhà xưởng Trong Giai đoạn đấu thầu”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2021, tr Trang 113 -17, doi:10.54772/jomc.04.2021.162.