Loan, H. T. K. “Các giải pháp áp dụng Trong công trình công nghiệp Xanh tại Nam Bộ”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2021, tr Trang 142 -46, doi:10.54772/jomc.04.2021.166.