Tuyên, V. H. ., và Đỗ V. . Anh. “Khai thác yếu tố hình học không Gian Trong kiến Trúc công trình”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2021, tr Trang 156 -1, doi:10.54772/jomc.04.2021.169.